Nye medlemmer

Procedurer for optagelse af nye medlemmer i Grundejerforeningen Kajerødgaard. Proceduren er til brug for optagelse i GF Kajerødgaard af evt. ejendomme udenfor foreningens nuværende område.

1. Ansøger skal eje en parcel, som grænser op til grundejerforeningens geografiske område.

2. Ansøger skal skriftligt ansøge grundejerforeningen om optagelse.

3. Ansøgning sendes til grundejerforeningens formand og skal indeholde erklæring om, at ansøger vil acceptere, at deklaration fra oktober 1952 tinglyses på den pågældendes ejendom og afholde alle udgifter i forbindelse med optagelse, samt ved optagelse betale kontingent og overholde grundejerforeningens regler mm. på samme vilkår, som eksisterende medlemmer. Såfremt der i et lokalområde er andre tinglyste servitutter, hvor grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget, skal nye medlemmer i det pågældende lokalområde tillige foranstalte og afholde udgifterne til at disse tinglyses på ejendommen.

4. Grundejerforeningens formand foranstalter, at ansøgningen behandles på bestyrelsesmøde.

5. Såfremt ansøgningen godkendes af bestyrelsen, skriver Grundejerforeningens formand til kommunen, at ansøgeren vil blive optaget som medlem i grundejerforeningen, såfremt kommunen ikke har bemærkninger hertil.

6. Såfremt kommunen ikke har bemærkninger hertil, anmoder grundejerforeningens formand ansøgeren om at foranstalte, at deklarationen fra oktober 1952 bliver tinglyst på den pågældendes ejendom samt fremsende dokumentation herfor til grundejerforeningens formand. Ansøger afholder alle udgifter hertil.

7. Det nye medlem betaler fuldt kontingent for det år medlemmet bliver optaget i grundejerforeningen.

Opdateret iht. generalforsamlingen 14.02.2007.